GRESIK – Satu lagi majalah Islam tempo dulu yang masih tersimpan disalah satu rumah kemasan bernama “VERSLAG” terbitan Syawal 1351 H, atau sekitar tahun 1930 an. dengan salah satu cirinya yaitu ejaan bahasa Indonesia yang digunakan. dikeluarkan oleh “Sjubbanoel Moeslimin”
 

Halaman tengah majalah ini tertulis sebagai berikut :

“Selamet hari raja kehadepan pembatja
1 sjawal hari jang amat moelia
bagi kaoem moeslimin seloeroeh doenia
marilah kita bekerdja sekoeat2 nja

Oentoek mengibarkan bendera Islam kita
Linjapkanlah sifat tjela methela
Agar tertjapai semoea tjita2 kita
Dapet rachmatnja Toehan jang maha Esa”

Pada bagian bawah majalah “VERSLAG” tertulis adanya pendaftaran murid baru pada sekolah Nahdhotoel Wathon


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});