Sejumlah mahasiswa menjalani prosesi wisuda ke XXIV sarjana strata satu (S1) dan pasca sarjana (S2) Universitas Gresik  Rabu 23 September 2015, berlangsung di Graha Sarana Gresik

[post_ads]